Firemní profil

Vize a politiky jakosti 2015-2017

Vize společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

Posláním firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. je výroba a prodej produktů, které ve srovnání s  naší konkurencí obsadí v hodnocení zákazníků vrcholovou pozici.

Při tom chceme vysokou účinností našich procesů dlouhodobě zajistit kontinuitu a růst naší firmy v zájmu zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, spolupracujících organizací i regionu.

Uvědomujeme si svou odpovědnost ke společnosti a proto je pro nás ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů samozřejmým závazkem.

 

K podpoře této vize byly vrcholovým vedením stanoveny záměry a směr působení firmy ve vztahu k jakosti a ochraně životního prostředí (OŽP)

Politika IS firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

 • Jakost chápeme jako plné uspokojení požadavků i potřeb našich zákazníků, tedy dodat jim kvalitní výrobek ve správném čase, správném množství a na správné místo, při této činnosti se zavazujeme dodržovat požadavky zákonných a ostatních předpisů, ke kterým se naše společnost zavázala a které se na ni vztahují.
 • Plné uspokojení zákazníků můžeme dosáhnout pouze jakostí všech našich procesů, zároveň se zavazujeme řídit všechny naše procesy a vykonávat naše činnosti tak, abychom trvale zlepšovali ochranu životního prostředí a zabezpečili prevenci znečišťování. Proto je jakost a péče o ochranu životního prostředí úkolem pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho postavení v organizační struktuře firmy.
 • Zavazujeme se zabezpečit výrobu zdravotně nezávadných výrobků uplatněním systému správné výrobní a hygienické praxe a analýzy nebezpečí na kritických bodech.
 • Budeme se trvale snažit měnit strukturu sortimentu a výrobní základny na základě měnících se požadavků tržní sítě a spotřebitelské veřejnosti. K tomu chceme připravovat nové a inovované, případně sezónní výrobky a vyvíjet výrobní a odbytovou základnu společnosti včetně redistribuce výrobků.
 • Všechny naše zaměstnance budeme motivovat, soustavně vzdělávat a vést ke zlepšování jakosti, znalostí a odborných dovedností a k prevenci v ochraně životního prostředí, k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí včetně předcházení environmentálním haváriím a nehodám.
 • Budeme smluvně zavazovat dodavatele a působit na zákazníky, aby si osvojili environmentálně příznivé postupy a v souladu s naší politikou IS zlepšovali své chování k životnímu prostředí.
 • Zájmem naší společnosti je vstřícný dialog s veřejností. Budeme informovat vnitřní a vnější zainteresované strany o dopadech činností společnosti na životní prostředí a zároveň budeme reagovat na jejich oprávněné podněty a obavy.

2733 Kolacky TL SmesPředstavenstvo a vrcholové vedení společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. stanovilo strategické cíle jakosti pro období 2015-2017:

 •   Zabezpečit výrobu zdravotně nezávadných výrobků uplatněním systému správné výrobní a hygienické praxe a analýzy nebezpečí na kritických bodech.
 • Plnit včas a bezchybně všechny závazky vůči zákazníkům a nikdy neslibovat to, co neumíme splnit.
 • Udržovat aktuální poznatky o současných i očekávaných potřebách zákazníků a jejich trendech.
 • Trvale rozvíjet materiální a lidské zdroje firmy tak, aby byla vždy schopna potřeby zákazníků kompetentně uspokojit.
 • Znát schopnost a výkony konkurence, být vždy srovnatelný s nejlepšími v oboru.
 • Jakost a OŽP musí být neoddělitelnou součástí firemní kultury firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
 • Udržovat těsné a partnerské vztahy s dodavateli.
 • Trvale zlepšovat výrobky, procesy, environmentální profil a integrovaný systém řízení.
 • Udržovat firemní kulturu založenou na kontinuitě, perspektivě, otevřenosti, spolupráci a důvěře. Konflikty řešit vzájemnou diskusí při respektování názoru druhého.
 • Rozšiřovat vlastní základnu maloobchodních prodejen, jako cestu přiblížení se k zákazníkovi – přímému konzumentovi (spotřebiteli) a k rychlejšímu ověřování zájmu o nové výrobky.
 • Rozšiřovat redistribuci výrobků ve spolupráci s ostatními výrobci pro zvýšení sériovosti vyráběných výrobků a pro rozšiřování nabízeného sortimentu odběratelům.

Řídit se politikou jakosti a OŽP je závazkem pro všechny zaměstnance je sdělována všem subjektům, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření. Politika jakosti a cíle jakosti jsou opakovaně přezkoumávány a v případě potřeby přizpůsobovány měnícím se požadavkům.

Pro naplnění této politiky se vedení společnosti zavazuje zavést a udržovat integrovaný systém řízení, založený na požadavcích IFS, zajistit a poskytnout zdroje pro plánování, řízení, a trvalé zlepšování jakosti a OŽP.

K realizaci politiky jakosti a OŽP, strategických cílů jakosti a ŽP, k trvalému zlepšování stanovuje vedení společnosti dílčí úkoly. Jejich plnění je průběžně sledováno a vyhodnocováno při přezkoumávání vrcholovým vedením.

Zabezpečení organizačních podmínek a zdrojů

Pro zabezpečení funkčnosti systému jakosti se vrcholové vedení firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.  zavazuje :

-    zabezpečit vhodnou organizační strukturu,

-    zabezpečit potřebné finanční, materiální a personální zdroje,

-    zabezpečit potřebné vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců společnosti,

-    motivovat zaměstnance společnosti tak, aby byli připraveni plnit požadavky vyplývající ze stanovené politiky jakosti.

Představenstvo a vrcholové vedení společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. se plně ztotožňují s touto vizí a politikou